Ważne limity na 2013 rok

     W celu obliczania limitów podatkowych kwoty euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (z wyjątkiem limitu dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, który przelicza się na dzień 28 września). Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2012, średni kurs euro w dniu 1 października 2012 r. wyniósł 4,1020 zł.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.)