Instytucje

Urząd Skarbowy w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 13, 11-400 Kętrzyn
Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kętrzynie NBP o/o Olsztyn:

1. 80 1010 1397 0080 8022 2100 0000
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
2. 30 1010 1397 0080 8022 2200 0000
Podatek od towarów i usług (VAT, VZM)
3. 77 1010 1397 0080 8022 2300 0000
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPL)
Zryczałtowany podatek dochodowy (PPE, PPR)
4. 71 1010 1397 0080 8022 2700 0000
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podatek od spadków i darowizn (SD)
5. 65 1010 1397 0080 8022 3100 0000
Dochody jedn. bud.
6. 54 1010 1397 0080 8013 9120 0000
Konto depozytowe Działu Egzekucji

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn przy
ul. Wojska Polskiego 11 lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr:
12 1240 5598 1111 0000 5036 2161.

Biuro Terenowe ZUS w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-700 Mrągowo
Rachunki bankowe dla składek:
Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000- ubezpieczenia społeczne,
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000- ubezpieczenie zdrowotne,
73 1010 1023 0000 2613 9530 0000- Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000- Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)